UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij
Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Odpowiadając na duże zapotrzebowanie wśród psychoterapeutów Śląska
Szkoła Psychoterapii uruchamia nowy program szkoleniowy w psychoterapii
dzieci i młodzieży przeznaczony dla absolwentów całościowych kursów
psychoterapii.
Zapraszamy do uczestnictwa w tym programie
Jarosław Gliszczyński
Kierownik Śląskiej Szkoły Psychoterapii
Bernadetta Izydorczyk
Kierownik naukowy Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Informacje o prowadzących i programie kursu
Kierownik naukowy - dr. hab. Bernadetta Izydorczyk – dyrektor Instytutu Psychologii
Stosowanej UJ w Krakowie, współpracownik SWPS, współzałożyciel i z-ca dyrektora Ośrodka
Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach, specjalista psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP oraz EAP, superwizor
psychoterapii SNP PTP, certyfikowany terapeuta i trener psychodramy.
Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej i psychodramie u młodzieży oraz młodych
dorosłych, głównie z zaburzeniami obrazu ciała i zaburzeniami odżywiania.
Kadra dydaktyczna kursu (alfabetycznie)
1. mgr Anna Dorczak- współzałożyciel Centrum Pozytywka w Zabrzu, współpracownik
CZP Feniks, psycholog dziecięcy, certyfikowany terapeuta behawioralny.
Specjalizuje się w teorii umysłu i terapii behawioralnej, głównie Stosowanej Analizie
Zachowania, dzieci ze spektrum autyzmu i mutyzmem selektywnym.
2. mgr Mariola Galanek-Nowak - psycholog dziecięcy w Gliwickim Ośrodku
Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych GOAR, wykładowca w
ramach projektów rehabilitacyjnych i pomocowych dla dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami.
Specjalizuje się w pomocy psychologicznej oraz wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci
z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i zaburzeniami sprzężonymi.
3. Hilde Goett - psycholog kliniczny, certyfikowany trener i superwizor psychodramy
„Psychodrama Institute for Europe” (Pife), wieloletnia była przewodnicząca tego
Instytutu. Jest psychoterapeutką dzieci i młodzieży z bardzo dużym doświadczeniem,
pracuje z problematyką traumy, przemocy domowej i przypadkami suicydalnymi.
Praktykuje w Berlinie.
4. mgr Anna Kapała - psycholog w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu oraz Śląskim
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży,
psychoterapeuta.
Specjalizuje się w terapii rodzin oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, szczególnie z
trudnościami lękowymi, w zachowaniu, wychowawczymi, ADH
5. dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca - kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci
i Młodzieży CZP Feniks w Gliwicach, wykładowca, współpracownik SWPS,
współpracownik Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere i Centrum Diagnostyki i
Terapii InCorpore, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista terapii
środowiskowej, terapeuta rodzinny. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci oraz
młodzieży z zaburzeniami z kręgu psychotycznego, zaburzeniami emocji, zachowania i
całościowymi zaburzeniami rozwoju.
6. dr Renata Kleszcz-Szczyrba – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,
współpracownik Śląskiego Hospicjum Perinatalnego HoPe, psychoterapeuta
rekomendowany przez Polski Instytut Eriksonowski w Łodzi.
Specjalizuje się w psychoterapii ericksonowskiej i systemowej, psychologii prenatalnej i
perinatalnej oraz psychoterapeutycznej pracy z traumą i żałobą.
7. mgr Iwona Matacz-Szymanowicz – współzałożyciel Centrum Pozytywka w Zabrzu,
pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, certyfikowany
terapeuta behawioralny.
Specjalizuje się w teorii umysłu i terapii behawioralnej, głównie Stosowanej Analizie
Zachowania, dzieci ze spektrum autyzmu i całościowych deficytów rozwojowych.
8. dr Marta Pawełczak-Szastok- pracownik Centrum Onkologii w Gliwicach, specjalista
psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta
Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności
z chorobami przewlekłymi, onkologicznymi i zaburzeniami psychosomatycznymi.
9. dr Anna Piekacz – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, założyciel Centrum Ventura w Chorzowie, pracownik Placówki
Opiekuńczo- Wychowawczej oraz Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy
Zastępczej Szansa w Bytomiu, psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem
Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dzieciom z deficytami więzi, FAS, ze
szczególnym uwzględnieniem terapii NARM i technik poznawczo-behawioralnych.
10. dr hab. n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci
i młodzieży, lider grup Balinta STB, psychoterapeuta i superwizor Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i
Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wychowanek i wieloletni pracownik
krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji, rozdziałów w
książkach, podręcznikach i monografiach z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego,
psychoterapii, terapii rodzin, zaburzeń odżywiania. Doświadczony nauczyciel psychiatrii i
psychoterapii wieku rozwojowego.
11. dr Katarzyna Sitnik –Warchulska - pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej UJ
w Krakowie, współpracownik SWPS, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i
Pomocy Psychologicznej oraz Stowarzyszenia Diada w Gliwicach, psychoterapeuta
rodzinny w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym, specjalista psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta EAP, specjalista terapii
środowiskowej.
Specjalizuje się w terapii rodzin oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, głównie
z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi oraz zaburzeniami łączonymi.
12.mgr Piotr Wieczorkowski- pracownik Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w
Zabrzu, wieloletni współorganizator i kierownik Dziennego Oddziału Terapii od Środków
Psychoaktywnych, specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień,
psychoterapeuta
Specjalizuje się profilaktyce i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,
współuzależnienia oraz psychoterapii ericksonowskiej dzieci i młodzieży.
Program Kursu i Harmonogram
1. Blok nr 1
Termin: 26-27.01. 2019r.
Osoba prowadząca: dr hab. Maciej Pilecki
Temat: Psychoterapia psychodynamczna dzieci i młodzieży - wprowadzenie
Liczba godzin:20
Informacje o bloku:
Psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży j w istotny sposób odróżnia się od
psychoterapii osób dorosłych.
O jej wyjątkowości świadczą:
1. Konieczność dostosowywania settingu i narzędzi diagnostycznych do fazy rozwoju pacjenta;
2. Ścisły związek psychopatologii i resiliance z przebiegiem dojrzewania psycho-biospołecznego;
3. Odmienność psychopatologii wieku rozwojowego lub inny obraz kliniczny zaburzeń
spotykanych też u dorosłych;
4. Inne niż u pacjentów dorosłych relacje pomiędzy rozumieniem psychodynamicznym
objawów
a diagnozami nozologicznymi;
5. Znacząca i wielokierunkowa Interakcja pomiędzy problematyką indywidualną i dynamiką
relacji rodzinnych;
6. Odmienność wskazań i przeciwwskazań do psychoterapii w różnych grupach wiekowych i w
porównaniu z dorosłymi;
7. Wielość możliwych i nierzadko wskazanych do łączenia form oddziaływań takich jak terapia
indywidualna, terapia rodzinna, terapia rodzicielska, terapia małżeńska, grupy
wielorodzinne, terapia grupowa;
8. Konieczność dostosowywania interwencji terapeutycznych do potrzeb i możliwości
dziecięcych lub nastoletnich pacjentów;
9. Specyficzny charakter zjawisk regresji, oporu, przeniesieniach, przeciwprzeniesieniowych,
dynamiki procesu terapeutycznego i przebiegu terapii;
10. Różniące się od psychoterapii dorosłych sposoby wprowadzania i utrwalania zmiany;
11. Odmienność regulacji prawnych.
W trakcie zajęć powyższe zagadnienia zostaną omówione i przeanalizowane. Uczestnicy
będą mieli też możliwość ćwiczenia umiejętności praktycznych w ramach zajęć
warsztatowych.
2. Blok nr 2
Termin: 15-17.02. 2019r. (początek piątek godz. 16.00)
Osoba prowadząca: Hilde Goett
Seminarium na temat: „Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą w terapii
grupowej”
Seminarium w języku niemieckim z tłumaczem
Liczba godzin: 20
3.Blok nr 3
„Aaa były sobie… ”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie prenatalnym i
noworodkowym
Termin: 09-10.03.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Renata Kleszcz-Szczyrba
Temat:
• Dziecko w kontekście przekazów rodzinnych.
• Kryzys wokół narodzin dziecka. Wsparcie a psychoterapia.
• Strata i żałoba po utracie dziecka nienarodzonego i narodzonego.
Liczba godzin: 15
Termin: 10.03.2019 r.
Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Temat: Zaburzenia związane z karmieniem we wczesnym dzieciństwie
Liczba godzin: 5
4. Blok nr 4
Termin: 05-07.04.2019r. (początek piątek godz. 16.00)
Osoba prowadząca: Hilde Gett
Seminarium na temat: „Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą w terapii
indywidualnej”
Seminarium w języku niemieckim z tłumaczem
Liczba godzin: 20
5. Blok nr 5
„Pierwsze słowo”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie niemowlęcym
i poniemowlęcym
Termin: 11-12.05.2019 r.
Osoba prowadząca: mgr Mariola Galanek-Nowak
Temat:
• Psychospołeczny model diagnozy, wczesna interwencja oraz oddziaływania
terapeutyczne wobec dzieci z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju
(wcześniactwo, zaburzenia metaboliczne, choroby genetyczne, choroby i
uszkodzenia w CUN, niepełnosprawność ruchowa)
• Trudności emocjonalne dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej –
diagnoza i terapia
Liczba godzin: 20 h
Termin: 15.06.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Anna Piekacz
• Temat: Praca z traumą dziecięcą (Płodowy Zespół Alkoholowy,
Zaburzenia przywiązania, Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju)
Liczba godzin: 10h
6. Blok nr 6
„Głowa sięga ponad stół”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie przedszkolnym
Termin: 16.06.2019 r.
Osoby prowadzące: dr Katarzyna Sitnik-Warchulska/ mgr Anna Kapała
Temat: Diagnoza psychospołeczna i psychoterapia problemów emocjonalnych i
społecznych u dzieci (Lęk społeczny, Lęk przed separacją, Fobie, Mutyzm
wybiórczy, Moczenie mimowolne, Zanieczyszczanie się)
Liczba godzin: 10h
Termin: 07-08.09.2019 r.
Osoby prowadzące: mgr Iwona Matacz-Szymanowicz/ mgr Anna Dorczak
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
Liczba godzin: 20h
7. Blok nr 7
„Palec i główka to…”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie szkolnym
Termin: 12-13.10.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Marta Pawełczak-Szastok
Temat:
• Podejście psychosomatyczne w diagnozie i terapii dzieci (ból
psychogenny, zaburzenia somatyzacyjne, Zaburzenia hipochondryczne, w
tym dysmorfofobia)
• Objawy psychiczne w przewlekłych schorzeniach somatycznych w
kontekście oddziaływań psychoterapeutycznych (m.in. dzieci z chorobami
onkologicznymi)
• Interdyscyplinarny model pracy z dziećmi chorującymi terminalnie
Liczba godzin: 20h
Termin: 16-17.11.2019 r.
Osoba prowadząca: mgr Anna Kapała
Temat:
• Psychospołeczne oddziaływania wobec dzieci z nadpobudliwością i
zaburzeniami uwagi oraz jego otoczenia
• Diagnoza i terapia zespołów tikowych
• Dysregulacja i zaburzenia afektywne u dzieci w wieku szkolnym w
kontekście diagnozy i terapii (zaburzenia depresyjne, zaburzenia
dwubiegunowe, trudności z samoregulacją)
Liczba godzin: 20h
8. Blok nr 8
„Własna tożsamość”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie adolescencji i wieku
młodzieńczym
Termin: 14.12.2019 r.
Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Temat: Interdyscyplinarny model pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania
(anoreksja, bulimia, zespół gwałtownego objadania się, ortoreksja, bigoreksja)
Liczba godzin: 10 h
Termin: 15.12.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca
Temat: Dekompensacje psychotyczne w okresie adolescencji i wieku
młodzieńczym
Liczba godzin: 10 h
Termin: 11-12.01.2020 r.
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
Temat:
• Prewencja i terapia zachowań autodestrukcyjnych (samouszkodzenia,
zachowania samobójcze, samobójstwo)
• Zaburzenia zachowania i zachowania agresywne – diagnoza, prewencja i
terapia
Liczba godzin: 15h
Termin: 12.01.2020 r.
Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości u młodzieży
Liczba godzin: 5h
Termin: 15.02.2020 r.
Osoba prowadząca: mgr Piotr Wieczorkowski
Temat: Model pracy z uzależnieniami behawioralnymi u dzieci i młodzieży
Liczba godzin: 10h
Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają absolwenci czteroletniego kursu w
Śląskiej Szkole Psychoterapii pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie do końca
czerwca 2018r. i wpłaceniu zaliczki w wysokości 1000zł (jeden tysiąc).
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona do 20 osób. O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy wyłącznie osoby, które ukończyły
całościowe szkolenie w psychoterapii.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl
W zgłoszeniu należy umieścić informacje o pracy zawodowej i o tym jakie
całościowe szkolenie w psychoterapii ukończyła osoba zgłaszająca się.
Ponadto dane kontaktowe - e-mail, telefon.
W razie dodatkowych pytań można kontaktować się telefonicznie z Bernadettą
Izydorczyk tel. 608 573 837 lub Jarosławem Gliszczyńskim tel. 603 949 944
Całkowity koszt uczestnictwa w kursie to 7620zł - w tym 1000zł zaliczki (płatnej
po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji do szkolenia) reszta może być rozłożona
na 12 miesięcznych opłat w wysokości 552zł każda.
Zapraszamy do uczestnictwa
Bernadetta Izydorczyk i Jarosław Gliszczyński

Ogłaszamy nabór

na drugą edycję  kursu psychoterapii dzieci i młodzieży

atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Nowy termin rozpoczęcia kursu to 23-24.10.2021r.

 

 

Kurs doskonalący z zakresu psychoterapii dzieci i młodzieży

uzyskał atestację atestacji SNP i STR Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadząca szkolenie kadra ( superwizorów, psychoterapeutów oraz specjalistów psychoterapii dzieci i młodzieży, psychologii klinicznej, terapeutów psychodramy) będzie odwoływać się w procesie teoretycznego i praktycznego kształcenia kursantów do różnych podejść terapeutycznych oraz zróżnicowanych metod oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci i młodzieży. W prezentowanym programie uwzględniono metody i techniki terapeutyczne charakterystyczne dla istniejących już różnych podejść terapeutycznych, posiadających naukowe podstawy praktyki opartej na dowodach. Podejście takie daje możliwość zindywidualizowanego postępowania wobec konkretnego dziecka, adolescenta i jego rodziny w sytuacji wymagającej pomocy psychologicznej (psychoterapeutycznej), co zakłada czerpanie z różnych podejść terapeutycznych(szczególnie podejścia psychodynamicznego i poznawczo-behawioralnego połączonego z metodą psychodramy). W programie szkolenia uwzględniono dodatkowo 240 godzin stażu klinicznego w ośrodkach zajmujących się psychoterapią dzieci i młodzieży, co da możliwość zapoznania osoby szkolącej się z różnymi przypadkami klinicznymi pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona do 20 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy wyłącznie osoby, które ukończyły całościowe szkolenie w psychoterapii oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.

 

Obsługą administracyjną kursu zajmuje się Pani Małgorzata Ostrowska tel. 664 322 703.

Zgłoszenia należy kierować na e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

 

W zgłoszeniu należy umieścić informacje o pracy zawodowej i o tym jakie całościowe szkolenie w psychoterapii ukończyła osoba zgłaszająca się.

Ponadto dane kontaktowe - e-mail, telefon.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się telefonicznie

z Bernadettą Izydorczyk tel. 608 573 837 lub Jarosławem Gliszczyńskim tel. 603 949 944

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie to 1000zł (zaliczka) + 13 miesięcznych rat po 550zł każda. W tej cenie nie jest ujęta superwizja, która będzie dodatkowow płatna w wysokości 30zł za godzinę.

 

Zapraszamy do uczestnictwa