UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij
Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Odpowiadając na duże zapotrzebowanie wśród psychoterapeutów Śląska
Szkoła Psychoterapii uruchamia nowy program szkoleniowy w psychoterapii
dzieci i młodzieży przeznaczony dla absolwentów całościowych kursów
psychoterapii.
Zapraszamy do uczestnictwa w tym programie
Jarosław Gliszczyński
Kierownik Śląskiej Szkoły Psychoterapii
Bernadetta Izydorczyk
Kierownik naukowy Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
Informacje o prowadzących i programie kursu
Kierownik naukowy - dr. hab. Bernadetta Izydorczyk – dyrektor Instytutu Psychologii
Stosowanej UJ w Krakowie, współpracownik SWPS, współzałożyciel i z-ca dyrektora Ośrodka
Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach, specjalista psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP oraz EAP, superwizor
psychoterapii SNP PTP, certyfikowany terapeuta i trener psychodramy.
Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej i psychodramie u młodzieży oraz młodych
dorosłych, głównie z zaburzeniami obrazu ciała i zaburzeniami odżywiania.
Kadra dydaktyczna kursu (alfabetycznie)
1. mgr Anna Dorczak- współzałożyciel Centrum Pozytywka w Zabrzu, współpracownik
CZP Feniks, psycholog dziecięcy, certyfikowany terapeuta behawioralny.
Specjalizuje się w teorii umysłu i terapii behawioralnej, głównie Stosowanej Analizie
Zachowania, dzieci ze spektrum autyzmu i mutyzmem selektywnym.
2. mgr Mariola Galanek-Nowak - psycholog dziecięcy w Gliwickim Ośrodku
Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych GOAR, wykładowca w
ramach projektów rehabilitacyjnych i pomocowych dla dzieci z różnymi
niepełnosprawnościami.
Specjalizuje się w pomocy psychologicznej oraz wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci
z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i zaburzeniami sprzężonymi.
3. Hilde Goett - psycholog kliniczny, certyfikowany trener i superwizor psychodramy
„Psychodrama Institute for Europe” (Pife), wieloletnia była przewodnicząca tego
Instytutu. Jest psychoterapeutką dzieci i młodzieży z bardzo dużym doświadczeniem,
pracuje z problematyką traumy, przemocy domowej i przypadkami suicydalnymi.
Praktykuje w Berlinie.
4. mgr Anna Kapała - psycholog w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu oraz Śląskim
Centrum Chorób Serca w Zabrzu, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży,
psychoterapeuta.
Specjalizuje się w terapii rodzin oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, szczególnie z
trudnościami lękowymi, w zachowaniu, wychowawczymi, ADH
5. dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca - kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci
i Młodzieży CZP Feniks w Gliwicach, wykładowca, współpracownik SWPS,
współpracownik Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere i Centrum Diagnostyki i
Terapii InCorpore, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista terapii
środowiskowej, terapeuta rodzinny. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci oraz
młodzieży z zaburzeniami z kręgu psychotycznego, zaburzeniami emocji, zachowania i
całościowymi zaburzeniami rozwoju.
6. dr Renata Kleszcz-Szczyrba – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,
współpracownik Śląskiego Hospicjum Perinatalnego HoPe, psychoterapeuta
rekomendowany przez Polski Instytut Eriksonowski w Łodzi.
Specjalizuje się w psychoterapii ericksonowskiej i systemowej, psychologii prenatalnej i
perinatalnej oraz psychoterapeutycznej pracy z traumą i żałobą.
7. mgr Iwona Matacz-Szymanowicz – współzałożyciel Centrum Pozytywka w Zabrzu,
pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, certyfikowany
terapeuta behawioralny.
Specjalizuje się w teorii umysłu i terapii behawioralnej, głównie Stosowanej Analizie
Zachowania, dzieci ze spektrum autyzmu i całościowych deficytów rozwojowych.
8. dr Marta Pawełczak-Szastok- pracownik Centrum Onkologii w Gliwicach, specjalista
psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta
Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności
z chorobami przewlekłymi, onkologicznymi i zaburzeniami psychosomatycznymi.
9. dr Anna Piekacz – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, założyciel Centrum Ventura w Chorzowie, pracownik Placówki
Opiekuńczo- Wychowawczej oraz Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy
Zastępczej Szansa w Bytomiu, psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem
Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dzieciom z deficytami więzi, FAS, ze
szczególnym uwzględnieniem terapii NARM i technik poznawczo-behawioralnych.
10. dr hab. n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci
i młodzieży, lider grup Balinta STB, psychoterapeuta i superwizor Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i
Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i
Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wychowanek i wieloletni pracownik
krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji, rozdziałów w
książkach, podręcznikach i monografiach z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego,
psychoterapii, terapii rodzin, zaburzeń odżywiania. Doświadczony nauczyciel psychiatrii i
psychoterapii wieku rozwojowego.
11. dr Katarzyna Sitnik –Warchulska - pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej UJ
w Krakowie, współpracownik SWPS, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i
Pomocy Psychologicznej oraz Stowarzyszenia Diada w Gliwicach, psychoterapeuta
rodzinny w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym, specjalista psychologii
klinicznej dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta EAP, specjalista terapii
środowiskowej.
Specjalizuje się w terapii rodzin oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, głównie
z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi oraz zaburzeniami łączonymi.
12.mgr Piotr Wieczorkowski- pracownik Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w
Zabrzu, wieloletni współorganizator i kierownik Dziennego Oddziału Terapii od Środków
Psychoaktywnych, specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień,
psychoterapeuta
Specjalizuje się profilaktyce i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,
współuzależnienia oraz psychoterapii ericksonowskiej dzieci i młodzieży.
Program Kursu i Harmonogram
1. Blok nr 1
Termin: 26-27.01. 2019r.
Osoba prowadząca: dr hab. Maciej Pilecki
Temat: Psychoterapia psychodynamczna dzieci i młodzieży - wprowadzenie
Liczba godzin:20
Informacje o bloku:
Psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży j w istotny sposób odróżnia się od
psychoterapii osób dorosłych.
O jej wyjątkowości świadczą:
1. Konieczność dostosowywania settingu i narzędzi diagnostycznych do fazy rozwoju pacjenta;
2. Ścisły związek psychopatologii i resiliance z przebiegiem dojrzewania psycho-biospołecznego;
3. Odmienność psychopatologii wieku rozwojowego lub inny obraz kliniczny zaburzeń
spotykanych też u dorosłych;
4. Inne niż u pacjentów dorosłych relacje pomiędzy rozumieniem psychodynamicznym
objawów
a diagnozami nozologicznymi;
5. Znacząca i wielokierunkowa Interakcja pomiędzy problematyką indywidualną i dynamiką
relacji rodzinnych;
6. Odmienność wskazań i przeciwwskazań do psychoterapii w różnych grupach wiekowych i w
porównaniu z dorosłymi;
7. Wielość możliwych i nierzadko wskazanych do łączenia form oddziaływań takich jak terapia
indywidualna, terapia rodzinna, terapia rodzicielska, terapia małżeńska, grupy
wielorodzinne, terapia grupowa;
8. Konieczność dostosowywania interwencji terapeutycznych do potrzeb i możliwości
dziecięcych lub nastoletnich pacjentów;
9. Specyficzny charakter zjawisk regresji, oporu, przeniesieniach, przeciwprzeniesieniowych,
dynamiki procesu terapeutycznego i przebiegu terapii;
10. Różniące się od psychoterapii dorosłych sposoby wprowadzania i utrwalania zmiany;
11. Odmienność regulacji prawnych.
W trakcie zajęć powyższe zagadnienia zostaną omówione i przeanalizowane. Uczestnicy
będą mieli też możliwość ćwiczenia umiejętności praktycznych w ramach zajęć
warsztatowych.
2. Blok nr 2
Termin: 15-17.02. 2019r. (początek piątek godz. 16.00)
Osoba prowadząca: Hilde Goett
Seminarium na temat: „Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą w terapii
grupowej”
Seminarium w języku niemieckim z tłumaczem
Liczba godzin: 20
3.Blok nr 3
„Aaa były sobie… ”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie prenatalnym i
noworodkowym
Termin: 09-10.03.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Renata Kleszcz-Szczyrba
Temat:
• Dziecko w kontekście przekazów rodzinnych.
• Kryzys wokół narodzin dziecka. Wsparcie a psychoterapia.
• Strata i żałoba po utracie dziecka nienarodzonego i narodzonego.
Liczba godzin: 15
Termin: 10.03.2019 r.
Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Temat: Zaburzenia związane z karmieniem we wczesnym dzieciństwie
Liczba godzin: 5
4. Blok nr 4
Termin: 05-07.04.2019r. (początek piątek godz. 16.00)
Osoba prowadząca: Hilde Gett
Seminarium na temat: „Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą w terapii
indywidualnej”
Seminarium w języku niemieckim z tłumaczem
Liczba godzin: 20
5. Blok nr 5
„Pierwsze słowo”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie niemowlęcym
i poniemowlęcym
Termin: 11-12.05.2019 r.
Osoba prowadząca: mgr Mariola Galanek-Nowak
Temat:
• Psychospołeczny model diagnozy, wczesna interwencja oraz oddziaływania
terapeutyczne wobec dzieci z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju
(wcześniactwo, zaburzenia metaboliczne, choroby genetyczne, choroby i
uszkodzenia w CUN, niepełnosprawność ruchowa)
• Trudności emocjonalne dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej –
diagnoza i terapia
Liczba godzin: 20 h
Termin: 15.06.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Anna Piekacz
• Temat: Praca z traumą dziecięcą (Płodowy Zespół Alkoholowy,
Zaburzenia przywiązania, Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju)
Liczba godzin: 10h
6. Blok nr 6
„Głowa sięga ponad stół”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie przedszkolnym
Termin: 16.06.2019 r.
Osoby prowadzące: dr Katarzyna Sitnik-Warchulska/ mgr Anna Kapała
Temat: Diagnoza psychospołeczna i psychoterapia problemów emocjonalnych i
społecznych u dzieci (Lęk społeczny, Lęk przed separacją, Fobie, Mutyzm
wybiórczy, Moczenie mimowolne, Zanieczyszczanie się)
Liczba godzin: 10h
Termin: 07-08.09.2019 r.
Osoby prowadzące: mgr Iwona Matacz-Szymanowicz/ mgr Anna Dorczak
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu
Liczba godzin: 20h
7. Blok nr 7
„Palec i główka to…”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie szkolnym
Termin: 12-13.10.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Marta Pawełczak-Szastok
Temat:
• Podejście psychosomatyczne w diagnozie i terapii dzieci (ból
psychogenny, zaburzenia somatyzacyjne, Zaburzenia hipochondryczne, w
tym dysmorfofobia)
• Objawy psychiczne w przewlekłych schorzeniach somatycznych w
kontekście oddziaływań psychoterapeutycznych (m.in. dzieci z chorobami
onkologicznymi)
• Interdyscyplinarny model pracy z dziećmi chorującymi terminalnie
Liczba godzin: 20h
Termin: 16-17.11.2019 r.
Osoba prowadząca: mgr Anna Kapała
Temat:
• Psychospołeczne oddziaływania wobec dzieci z nadpobudliwością i
zaburzeniami uwagi oraz jego otoczenia
• Diagnoza i terapia zespołów tikowych
• Dysregulacja i zaburzenia afektywne u dzieci w wieku szkolnym w
kontekście diagnozy i terapii (zaburzenia depresyjne, zaburzenia
dwubiegunowe, trudności z samoregulacją)
Liczba godzin: 20h
8. Blok nr 8
„Własna tożsamość”
Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie adolescencji i wieku
młodzieńczym
Termin: 14.12.2019 r.
Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Temat: Interdyscyplinarny model pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania
(anoreksja, bulimia, zespół gwałtownego objadania się, ortoreksja, bigoreksja)
Liczba godzin: 10 h
Termin: 15.12.2019 r.
Osoba prowadząca: dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca
Temat: Dekompensacje psychotyczne w okresie adolescencji i wieku
młodzieńczym
Liczba godzin: 10 h
Termin: 11-12.01.2020 r.
Osoba prowadząca: dr Katarzyna Sitnik-Warchulska
Temat:
• Prewencja i terapia zachowań autodestrukcyjnych (samouszkodzenia,
zachowania samobójcze, samobójstwo)
• Zaburzenia zachowania i zachowania agresywne – diagnoza, prewencja i
terapia
Liczba godzin: 15h
Termin: 12.01.2020 r.
Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk
Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości u młodzieży
Liczba godzin: 5h
Termin: 15.02.2020 r.
Osoba prowadząca: mgr Piotr Wieczorkowski
Temat: Model pracy z uzależnieniami behawioralnymi u dzieci i młodzieży
Liczba godzin: 10h
Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają absolwenci czteroletniego kursu w
Śląskiej Szkole Psychoterapii pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie do końca
czerwca 2018r. i wpłaceniu zaliczki w wysokości 1000zł (jeden tysiąc).
Ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona do 20 osób. O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy wyłącznie osoby, które ukończyły
całościowe szkolenie w psychoterapii.
Zgłoszenia należy kierować na e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl
W zgłoszeniu należy umieścić informacje o pracy zawodowej i o tym jakie
całościowe szkolenie w psychoterapii ukończyła osoba zgłaszająca się.
Ponadto dane kontaktowe - e-mail, telefon.
W razie dodatkowych pytań można kontaktować się telefonicznie z Bernadettą
Izydorczyk tel. 608 573 837 lub Jarosławem Gliszczyńskim tel. 603 949 944
Całkowity koszt uczestnictwa w kursie to 7620zł - w tym 1000zł zaliczki (płatnej
po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji do szkolenia) reszta może być rozłożona
na 12 miesięcznych opłat w wysokości 552zł każda.
Zapraszamy do uczestnictwa
Bernadetta Izydorczyk i Jarosław Gliszczyński

Kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży


Odpowiadając na duże zapotrzebowanie wśród psychoterapeutów

Śląska Szkoła Psychoterapii uruchamia nowy program szkoleniowy w psychoterapii

dzieci i młodzieży przeznaczony dla absolwentów całościowych kursów

psychoterapii.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w tym programie

Jarosław Gliszczyński

Kierownik Śląskiej Szkoły Psychoterapii

Bernadetta Izydorczyk

Kierownik naukowy Kursu Psychoterapii Dzieci i Młodzieży

 

Informacje o prowadzących i programie kursu


Kierownik naukowy - dr. hab. Bernadetta Izydorczyk – dyrektor Instytutu Psychologii

Stosowanej UJ w Krakowie, współpracownik SWPS, współzałożyciel i z-ca dyrektora Ośrodka

Leczenia Nerwic i Zaburzeń Odżywiania Dąbrówka w Gliwicach, specjalista psychologii

klinicznej dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta SNP PTP oraz EAP, superwizor

psychoterapii SNP PTP, certyfikowany terapeuta i trener psychodramy.

Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej i psychodramie u młodzieży oraz młodych

dorosłych, głównie z zaburzeniami obrazu ciała i zaburzeniami odżywiania.

 

Kadra dydaktyczna kursu (alfabetycznie)

1. mgr Anna Dorczak- współzałożyciel Centrum Pozytywka w Zabrzu, współpracownik

CZP Feniks, psycholog dziecięcy, certyfikowany terapeuta behawioralny.

Specjalizuje się w teorii umysłu i terapii behawioralnej, głównie Stosowanej Analizie

Zachowania, dzieci ze spektrum autyzmu i mutyzmem selektywnym.

 

2. mgr Mariola Galanek-Nowak - psycholog dziecięcy w Gliwickim Ośrodku

Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych GOAR, wykładowca w

ramach projektów rehabilitacyjnych i pomocowych dla dzieci z różnymi

niepełnosprawnościami.

Specjalizuje się w pomocy psychologicznej oraz wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci

z niepełnosprawnością fizyczną, umysłową i zaburzeniami sprzężonymi.

 

3. Hilde Gött - psycholog kliniczny, certyfikowany trener i superwizor psychodramy

„Psychodrama Institute for Europe” (Pife), wieloletnia była przewodnicząca tego

Instytutu. Jest psychoterapeutką dzieci i młodzieży z bardzo dużym doświadczeniem,

pracuje z problematyką traumy, przemocy domowej i przypadkami suicydalnymi.

Praktykuje w Berlinie.

 

4. mgr Anna Kapała - psycholog w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu oraz Śląskim

Centrum Chorób Serca w Zabrzu, specjalista psycholog kliniczny dzieci i młodzieży,

psychoterapeuta.

Specjalizuje się w terapii rodzin oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, szczególnie z

trudnościami lękowymi, w zachowaniu, wychowawczymi, ADH

 

5. dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca - kierownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci

i Młodzieży CZP Feniks w Gliwicach, wykładowca, współpracownik SWPS,

współpracownik Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere i Centrum Diagnostyki i

Terapii InCorpore, specjalista psychiatra dzieci i młodzieży, specjalista terapii

środowiskowej, terapeuta rodzinny. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci oraz

młodzieży z zaburzeniami z kręgu psychotycznego, zaburzeniami emocji, zachowania i

całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

6. dr Renata Kleszcz-Szczyrba – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego,

współpracownik Śląskiego Hospicjum Perinatalnego HoPe, psychoterapeuta

rekomendowany przez Polski Instytut Eriksonowski w Łodzi.

Specjalizuje się w psychoterapii ericksonowskiej i systemowej, psychologii prenatalnej i

perinatalnej oraz psychoterapeutycznej pracy z traumą i żałobą.

 

7. mgr Iwona Matacz-Szymanowicz – współzałożyciel Centrum Pozytywka w Zabrzu,

pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, certyfikowany

terapeuta behawioralny.

Specjalizuje się w teorii umysłu i terapii behawioralnej, głównie Stosowanej Analizie

Zachowania, dzieci ze spektrum autyzmu i całościowych deficytów rozwojowych.

 

8. dr Marta Pawełczak-Szastok- pracownik Centrum Onkologii w Gliwicach, specjalista

psycholog kliniczny, psychoonkolog, psychoterapeuta

Specjalizuje się w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych, w szczególności

z chorobami przewlekłymi, onkologicznymi i zaburzeniami psychosomatycznymi.

 

9. dr Anna Piekacz – adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

w Katowicach, założyciel Centrum Ventura w Chorzowie, pracownik Placówki

Opiekuńczo- Wychowawczej oraz Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego i Pieczy

Zastępczej Szansa w Bytomiu, psycholog dziecięcy z wieloletnim doświadczeniem

Specjalizuje się w pomocy terapeutycznej dzieciom z deficytami więzi, FAS, ze

szczególnym uwzględnieniem terapii NARM i technik poznawczo-behawioralnych.

 

10. dr hab. n. med. Maciej Pilecki - specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci

i młodzieży, lider grup Balinta STB, psychoterapeuta i superwizor Polskiego

Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii

Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i

Młodzieży UJ CM, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i

Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wychowanek i wieloletni pracownik

krakowskiej Katedry Psychiatrii. Autor kilkudziesięciu publikacji, rozdziałów w

książkach, podręcznikach i monografiach z zakresu psychiatrii wieku rozwojowego,

psychoterapii, terapii rodzin, zaburzeń odżywiania. Doświadczony nauczyciel psychiatrii i

psychoterapii wieku rozwojowego.

 

11. dr Katarzyna Sitnik –Warchulska - pracownik Instytutu Psychologii Stosowanej UJ

w Krakowie, współpracownik SWPS, współzałożyciel Centrum Terapii Systemowej i

Pomocy Psychologicznej oraz Stowarzyszenia Diada w Gliwicach, psychoterapeuta

rodzinny w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym, specjalista psychologii

klinicznej dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta EAP, specjalista terapii

środowiskowej.

Specjalizuje się w terapii rodzin oraz psychoterapii dzieci i młodzieży, głównie

z zachowaniami autodestrukcyjnymi i agresywnymi oraz zaburzeniami łączonymi.

 

12. mgr Piotr Wieczorkowski- pracownik Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w

Zabrzu, wieloletni współorganizator i kierownik Dziennego Oddziału Terapii od Środków

Psychoaktywnych, specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień,

psychoterapeuta

Specjalizuje się profilaktyce i terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych,

współuzależnienia oraz psychoterapii ericksonowskiej dzieci i młodzieży.

 

Program Kursu i Harmonogram


1. Blok nr 1

Termin: 26-27.01. 2019r.

Osoba prowadząca: dr hab. Maciej Pilecki

Temat: Psychoterapia psychodynamczna dzieci i młodzieży - wprowadzenie

Liczba godzin:20

Informacje o bloku:

Psychoterapia psychodynamiczna dzieci i młodzieży j w istotny sposób odróżnia się od

psychoterapii osób dorosłych.

O jej wyjątkowości świadczą:

1. Konieczność dostosowywania settingu i narzędzi diagnostycznych do fazy rozwoju pacjenta;

2. Ścisły związek psychopatologii i resiliance z przebiegiem dojrzewania psycho-biospołecznego;

3. Odmienność psychopatologii wieku rozwojowego lub inny obraz kliniczny zaburzeń

spotykanych też u dorosłych;

4. Inne niż u pacjentów dorosłych relacje pomiędzy rozumieniem psychodynamicznym

objawów

a diagnozami nozologicznymi;

5. Znacząca i wielokierunkowa Interakcja pomiędzy problematyką indywidualną i dynamiką

relacji rodzinnych;

6. Odmienność wskazań i przeciwwskazań do psychoterapii w różnych grupach wiekowych i w

porównaniu z dorosłymi;

7. Wielość możliwych i nierzadko wskazanych do łączenia form oddziaływań takich jak terapia

indywidualna, terapia rodzinna, terapia rodzicielska, terapia małżeńska, grupy

wielorodzinne, terapia grupowa;

8. Konieczność dostosowywania interwencji terapeutycznych do potrzeb i możliwości

dziecięcych lub nastoletnich pacjentów;

9. Specyficzny charakter zjawisk regresji, oporu, przeniesieniach, przeciwprzeniesieniowych,

dynamiki procesu terapeutycznego i przebiegu terapii;

10. Różniące się od psychoterapii dorosłych sposoby wprowadzania i utrwalania zmiany;

11. Odmienność regulacji prawnych.

W trakcie zajęć powyższe zagadnienia zostaną omówione i przeanalizowane. Uczestnicy

będą mieli też możliwość ćwiczenia umiejętności praktycznych w ramach zajęć

warsztatowych.

 

2. Blok nr 2

Termin: 15-17.02. 2019r. (początek piątek godz. 16.00)

Osoba prowadząca: Hilde Goett

Seminarium na temat: „Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą w terapii

grupowej”

Seminarium w języku niemieckim z tłumaczem

Liczba godzin: 20

 

3.Blok nr 3

„Aaa były sobie… ”

Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie prenatalnym i

noworodkowym

Termin: 09-10.03.2019 r.

Osoba prowadząca: dr Renata Kleszcz-Szczyrba

Temat:

• Dziecko w kontekście przekazów rodzinnych.

• Kryzys wokół narodzin dziecka. Wsparcie a psychoterapia.

• Strata i żałoba po utracie dziecka nienarodzonego i narodzonego.

Liczba godzin: 15

Termin: 10.03.2019 r.

Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Temat: Zaburzenia związane z karmieniem we wczesnym dzieciństwie

Liczba godzin: 5

 

4. Blok nr 4

Termin: 05-07.04.2019r. (początek piątek godz. 16.00)

Osoba prowadząca: Hilde Gett

Seminarium na temat: „Psychodrama w pracy z dziećmi i młodzieżą w terapii

indywidualnej”

Seminarium w języku niemieckim z tłumaczem

Liczba godzin: 20

 

5. Blok nr 5

„Pierwsze słowo”

Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie niemowlęcym

i poniemowlęcym

Termin: 11-12.05.2019 r.

Osoba prowadząca: mgr Mariola Galanek-Nowak

Temat:

• Psychospołeczny model diagnozy, wczesna interwencja oraz oddziaływania

terapeutyczne wobec dzieci z niepełnosprawnością i zaburzeniami rozwoju

(wcześniactwo, zaburzenia metaboliczne, choroby genetyczne, choroby i

uszkodzenia w CUN, niepełnosprawność ruchowa)

• Trudności emocjonalne dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej –

diagnoza i terapia

Liczba godzin: 20 h

Termin: 15.06.2019 r.

Osoba prowadząca: dr Anna Piekacz

• Temat: Praca z traumą dziecięcą (Płodowy Zespół Alkoholowy,

Zaburzenia przywiązania, Zespół nieorganicznego zaburzenia rozwoju)

Liczba godzin: 10h

 

6. Blok nr 6

„Głowa sięga ponad stół”

Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie przedszkolnym

Termin: 16.06.2019 r.

Osoby prowadzące: dr Katarzyna Sitnik-Warchulska/ mgr Anna Kapała

Temat: Diagnoza psychospołeczna i psychoterapia problemów emocjonalnych i

społecznych u dzieci (Lęk społeczny, Lęk przed separacją, Fobie, Mutyzm

wybiórczy, Moczenie mimowolne, Zanieczyszczanie się)

Liczba godzin: 10h

Termin: 07-08.09.2019 r.

Osoby prowadzące: mgr Iwona Matacz-Szymanowicz/ mgr Anna Dorczak

Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

Liczba godzin: 20h

 

7. Blok nr 7

„Palec i główka to…”

Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie szkolnym

Termin: 12-13.10.2019 r.

Osoba prowadząca: dr Marta Pawełczak-Szastok

Temat:

• Podejście psychosomatyczne w diagnozie i terapii dzieci (ból

psychogenny, zaburzenia somatyzacyjne, Zaburzenia hipochondryczne, w

tym dysmorfofobia)

• Objawy psychiczne w przewlekłych schorzeniach somatycznych w

kontekście oddziaływań psychoterapeutycznych (m.in. dzieci z chorobami

onkologicznymi)

• Interdyscyplinarny model pracy z dziećmi chorującymi terminalnie

Liczba godzin: 20h

Termin: 16-17.11.2019 r.

Osoba prowadząca: mgr Anna Kapała

Temat:

• Psychospołeczne oddziaływania wobec dzieci z nadpobudliwością i

zaburzeniami uwagi oraz jego otoczenia

• Diagnoza i terapia zespołów tikowych

• Dysregulacja i zaburzenia afektywne u dzieci w wieku szkolnym w

kontekście diagnozy i terapii (zaburzenia depresyjne, zaburzenia

dwubiegunowe, trudności z samoregulacją)

Liczba godzin: 20h

 

8. Blok nr 8

„Własna tożsamość”

Psychopatologia i oddziaływania terapeutyczne w okresie adolescencji i wieku

młodzieńczym

Termin: 14.12.2019 r.

Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Temat: Interdyscyplinarny model pracy z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania

(anoreksja, bulimia, zespół gwałtownego objadania się, ortoreksja, bigoreksja)

Liczba godzin: 10 h

Termin: 15.12.2019 r.

Osoba prowadząca: dr Agnieszka Kapinos-Gorczyca

Temat: Dekompensacje psychotyczne w okresie adolescencji i wieku

młodzieńczym

Liczba godzin: 10 h

Termin: 11-12.01.2020 r.

Osoba prowadząca: dr Katarzyna Sitnik-Warchulska

Temat:

• Prewencja i terapia zachowań autodestrukcyjnych (samouszkodzenia,

zachowania samobójcze, samobójstwo)

• Zaburzenia zachowania i zachowania agresywne – diagnoza, prewencja i

terapia

Liczba godzin: 15h

Termin: 12.01.2020 r.

Osoba prowadząca: dr hab. Bernadetta Izydorczyk

Temat: Diagnoza i terapia zaburzeń osobowości u młodzieży

Liczba godzin: 5h

Termin: 15.02.2020 r.

Osoba prowadząca: mgr Piotr Wieczorkowski

Temat: Model pracy z uzależnieniami behawioralnymi u dzieci i młodzieży

Liczba godzin: 10h

 

Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają absolwenci czteroletniego kursu w

Śląskiej Szkole Psychoterapii pod warunkiem zgłoszenia się na szkolenie do końca

czerwca 2018r. i wpłaceniu zaliczki w wysokości 1000zł (jeden tysiąc).

Ilość osób uczestniczących w szkoleniu jest ograniczona do 20 osób. O przyjęciu

decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy wyłącznie osoby, które ukończyły

całościowe szkolenie w psychoterapii.

Zgłoszenia należy kierować na e-mail: ssp@psychoterapia-silesia.org.pl

W zgłoszeniu należy umieścić informacje o pracy zawodowej i o tym jakie

całościowe szkolenie w psychoterapii ukończyła osoba zgłaszająca się.

Ponadto dane kontaktowe - e-mail, telefon.

W razie dodatkowych pytań można kontaktować się telefonicznie z Bernadettą

Izydorczyk tel. 608 573 837 lub Jarosławem Gliszczyńskim tel. 603 949 944

Całkowity koszt uczestnictwa w kursie to 7620zł - w tym 1000zł zaliczki (płatnej

po uzyskaniu potwierdzenia o kwalifikacji do szkolenia) reszta może być rozłożona

na 12 miesięcznych opłat w wysokości 552zł każda.

 

Zapraszamy do uczestnictwa

Bernadetta Izydorczyk i Jarosław Gliszczyński