UWAGA! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanieZamknij

Regulamin Filii SNP PTP

FILIE SEKCJI NAUKOWEJ PSYCHOTERAPII POLSKIEGO TOWARYZTSWA PSYCHIATRYCZNEGO
REGULAMIN FILII

        • W celu umożliwienia lokalnej, dostosowanej do specyfiki rejonu działalności statutowej SNP, Zarząd SNP umożliwia tworzenie i działalność Filii Sekcji.
        • Filia SNP jest powoływana na wniosek co najmniej 15 aktywnych (opłacających składki) członków sekcji z danego województwa.
        • Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Filii odbywa się na podstawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delegatów PTP z tym zastrzeżeniem, że miejsca delegatów zajmują członkowie Filii. I termin obejmuje wszystkie osoby należące do sekcji w ramach Filii, II termin zaś zwykłą większość. Wybór nowego przewodniczącego Filii zatwierdzany jest przez Zarząd SNP.
        • Zapisanie się do Filii możliwe jest w trakcie całego roku kalendarzowego.
        • Wybory Zarządu Filii odbywają się do pół roku od wyboru nowego przewodniczącego Zarządu SNP lub też na wniosek ponad połowy członków Filii. Utworzenie, odwieszenie Filii Sekcji odbywa się w dowolnym terminie. Brak informacji o przeprowadzonym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym 9 miesięcy po wyborze nowego przewodniczącego SNP oznacza informację o zawieszeniu działalności Filii i konieczności jej późniejszej reaktywacji.
        • Informacja o zebraniu członków danej Filii należących do sekcji, powinna być przesyłana drogą e-mailową do wszystkich członków nie później niż 1 miesiąc przed terminem zebrania. Informacja o zebraniu powinna być również przekazywana Zarządowi SNP.
Nie dotyczy to pierwszego zebrania tworzącej się lub reaktywującej Filii Sekcji, o którym informacja umieszczana jest na stronie sekcji oraz przesyłana przez grupę inicjatywną do
        • jak największej ilości członków sekcji z danego województwa.
        • W danym województwie działać może jedynie jedna Filia Sekcji.
        • Filie mogą dysponować kwotą do wykorzystania w danym roku kalendarzowym, zależną od liczby członków, która będzie stanowiła 15% wpłat składek członkowskich członków Filii.
        • Kwota ta będzie naliczana z dniem 02.02. kolejnego roku, na podstawie listy członków Filii z uregulowanymi składkami członkowskimi SNP PTP (tylko takie osoby będą uwzględniane jako członkowie Filii), przekazywanej corocznie do dnia 31.12. poprzedniego roku Skarbnikowi Zarządu SNP PTP. Przynależność do Filii powinna być potwierdzona podpisem na liście członków lub e-mailową, listowną deklaracją udziału w pracach Filii.
        • Przez uregulowane składki członkowskie rozumiemy taką sytuację, w której na bieżąco opłacane są składki SNP PTP i składka obowiązująca wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W pierwszym roku działania Filii kwota naliczana jest na podstawie listy członków założycieli.
        • Filia, celem uzyskania środków pieniężnych, występuje do Zarządu SNP PTP z zapotrzebowaniem/informacją na co planuje przeznaczyć w/w środki. Po zaakceptowaniu przez Zarząd SNP PTP, środki zostaną przekazane wyznaczonej osobie odpowiedzialnej za rozliczenie środków pieniężnych, w formie zaliczki. Osoba ta rozlicza się na podstawie faktur w terminie dwóch miesięcy od pobrania zaliczki.